حقوق زنان

به عنوان یک زن از چه حقوقی برخوردارم؟

قوانین متعدد در هر کشورحقوق زنان را تثبیت می کند، اما در اکثر جوامع، هنوزحقوق برابر با مردان برای زنان به طور کامل برآورده نشده است و در آلمان هم این امر به ویژه در نابرابری فرصت های کسب و کار و سیاست مشهود است. آزار جنسی، خشونت خانگی و قاچاق بین المللی زنان از جمله مسائلی مهمی هستند که امروزه با آن مبارزه میشود. در آلمان، زنان در مقایسه با کشورهای دیگر، بیشتر در فعالیت‌های اجتماعی و مبارزات آزادی خواهی فعال هستند و جنبش های زنان همواره برای  تحقق اهداف خود تلاش میکنند.

 

حقوق زنان و برابری جنسیتی

سهم زنان در سیاست و کسب و کار

درآمد کمتر از مردان و کار بدون دستمزد

حق تصمیم گیری در باره سقط جنین

ممنوعیت ختنه زنان (صدمه رساندن به اعضای تناسلی)

آزار و اذیت های که بیشتر قربانیان آنها زنان هستند و میتوانند دلیل پناهندگی باشند

ازدواج کودکان

بهرکشی جنسی و قاچاق زنان

خشونت علیه زنان و خانه‌ها امن برای زنان

تجاوز جنسی، رابطه جنسی اجباری و آزار اذیت جنسی

مهم

اگر خود را در معرض خطر، آسیب و خشونت احساس میکنید، با خدمات مشاوره  Terres des Femmes با شماره ۰۳۰۴۰۵۰۴۶۹۹۳۰ تماس بگیرید و همچنان برای زبانهای مختلف به طور ۲۴ ساعته به شماره  کمکی ۰۸۰۰۱۱۶۰۱۶ به تماس شوید.