بیمه‌های اجتماعی در آلمان Sozialversicherungen

چرا بیمه‌ها اجتماعی در آلمان اجباری هستند؟

آلمان دارای یک سیستم تأمینات اجتماعی خوب است و همه افراد در برابر خطرات بیکاری (Arbeitslosigkeit)، بیماری (Krankheit)، نیاز به مراقبت های طولانی مدت (Pflegebedürftigkeit)، خطرات حوادث شغلی (Betriebsunfälle) و بازنشستگی (Rentenversicherung) بیمه هستند. قوانین و مقررات مربوط به این بیمه های توسط دولت تنظیم و کنترل می شود. این قوانی توسط موسسات و شرکت های فعال در حوزه بیمه فعال هستند اجرا میشود. شرکت های بیمه سلامت (Krankenkassen)، اداره های کار (Arbeitsamt) و اداره های بیمه بازنشستگی (Deutsche Rentenversicherung) با همکاری همدیگر این قوانین را اجرا میکنند.

بیمه های اجتماعی را چه افرادی پرداخت میکنند و چقدر؟

کدام افراد بیمه میشوند؟

بیمه های اجتماعی Sozialversicherung کدام ها هستند؟

آیا خودم می توانم شرکتی برای پرداخت و دریافت بیمه های اجتماعی انتخاب کنم؟

چقدر باید برای بیمه های اجتماعی پرداخت کنم؟

کارت بیمه ها اجتماعی Sozialversicherungsausweis چیست؟

مهم

اگر بخواهید کاری را شروع که مشمول پرداخت بیمه های اجتماعی باشد، کارفرما شما را برای پرداخت بیمه های اجتماعی ثبت می کند. برای این کار به شماره کارت بیمه اجتماعی شما احتیاج دارد. باید سعی کنید همیشه از این کارت درست مواظبت کنید.