حقوق و قوانین در آلمان

معلومات در مورد حقوق و قوانین در آلمان

همه معلومات در مورد اجازه اقامت و شهروندی در آلمان را اینجا بخوانید:

اقامت آلمان برای کودکان متولد آلمان و والدین شان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد اقامت آلمان برای کودکان متولد آلمان و والدین شان را اینجا بخوانید.

ثبت آدرس و اطلاعات در اداره شهرداری در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد ثبت آدرس و اطلاعات در اداره شهرداری در آلمان را اینجا بخوانید.

همه معلومات در مورد سیستم س‍یاسی آلمان را اینجا بخوانید:

وظایف و ساحات کاری پلیس در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد  وظایف و ساحات کاری پلیس در آلمان را اینجا بخوانید.

کمک هزینه وکیل و دادگاه Prozesskostenhilfe

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد کمک هزینه وکیل و دادگاه Prozesskostenhilfe در آلمان را اینجا بخوانید[...]

خشونت‌های خانگی و مبارزه با آن در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد خشونت‌های خانگی و مبارزه با آن در آلمان را اینجا بخوانید.

اداره رفاه کودکان و نوجوانان Jugendamt

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد اداره رفاه کودکان و نوجوانان Jugendamt در آلمان را اینجا بخوانید.

همجنس‌‌گرایان و دگرباشان جنسی در آلمان (LGBTIQ)

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد  همجنس‌‌گرایان و دگرباشان جنسی در آلمان (LGBTIQ) را اینجا بخوانید.

حمایت‌ از افراد دارای معلولیت در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد حمایت‌ از افراد دارای معلولیت در آلمان را اینجا بخوانید.

وضعیت اضطراری (Notfall)

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد وضعیت اضطراری (Notfall) در آلمان را اینجا بخوانید.

جاب سنتر یا اداره کار

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه با جاب سنتر (Jobcenter) یا اداره کار در آلمان را اینجا بخوانید.

همه اطلاعات در مورد سيستم سیاسی آلمان را اینجا به دست بیاورید:

قانون اساسی آلمان (Grundgesetz)

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد قانون اساسی آلمان (Grundgesetz) را اینجا بخوانید.

همه اطلاعات ضروری در شهر شما

شما تازه به آلمان آمده‌اید و نیاز به مراکز مشاوره، کلاس زبان، دکتر و غیره شماره تماس‌های ضروری دارید؟ پس به این صفحه خوش امدید. آدرس‌های و شماره تماس‌های مراکز مشارو، کلاس‌ زبان و سازمان‌های حامی پناهجویان در هر شهر را اینجا پیدا کنید!

 

Ein Projekt von:

Gefördert durch: