سیستم آموزشی مدرسه در بادن وورتمبرگ

چند نوع مدرسه دربادن‌ـوورتمبرگ وجود دارد؟

در بادن وورتمبرگ هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و بعد از آن برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) پنج نوع مدرسه  مختلف وجود دارد: هاوبت شوله (Hauptschule)، رئال شوله (Realschule)، ورک رئال شوله (Werkrealschul) و گمنازیوم (Gemeinschaftsschule or Gymnasium).

نظام آموزشی در بادن وورتمبرگ

مدرسه ابتدایی Grundschule

هاوبت شوله و ورک رئال شوله Hauptschule و Werkrealschule

رئال شوله Realschule

گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule

گمنازیوم Gymnasium

چگونه کودکان به مدرسه ثبت نام میشوند؟

چه وقت و چگونه کودکان پناهجو به مدرسه ثبت نام میشوند؟

چگونه کودم را به مدرسه ثبت نام کنم؟