سیستم مدرسه‌های برلین

چه نوع مدرسه‌های در برلین وجود دارد؟

در برلین مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: انتگریته سکوندار شوله (Integrierte Sekundarschule)، گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

نظام آموزشی در مدرسه‌های برلین

مدرسه ابتدایی Grundschule

انتگریته سکوندار شوله Integrierte Sekundarschule

گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule

گمنازیوم Gymnasium

چگونه کودکان به مدرسه ثبت نام میشوند؟

کودکان پناهجو چه وقت و چگونه باید به مدرسه ثبت نام شوند؟

چطور و چه وقت میتوانم کودکم را به مدرسه ثبت نام کنم؟