سیستم مدارس در برادنبورگ

سیستم مدارس در برادنبورگ چگونه است؟

در برادنبورگ هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: اوبر شوله (Oberschule)، گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

سیستم مدارس برادنبورگ

گروند شوله Grundschule

اوبر شوله Oberschule

گزمت شوله Gesamtschule

گمنازیوم Gymnasium

چگونه و چه وقت کودکان به مدرسه ثبت نام میشوند؟

کودکان پناهجو چه وقت و چگونه باید به مدرسه ثبت نام شوند؟

چطور و چه وقت میتوانم کودکم را به مدرسه وثبت نام کنم؟