سیستم آموزشی مدارس در برمن

چند نوع مدرسه در برمن وجود دارد؟

در ایالت برمن هم مانند همه ایالت‌ها ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: اوبر شوله (Oberschule)، ورک شوله (Werkschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

نظام آموزش مدارس در برمن

مدرسه ابتدایی Grundschule

اوبر شوله Oberschule

ورک شوله Werkschule

گمنازیوم Gymnasium

چه موقع و چگونه فرزندم را به مدرسه ثبت نام کنم؟

چه وقت چگونه کودکان پناهنده به مدرسه ثبت نام میشوند؟

کجا و چه وقت کودک من به مدرسه میرود؟