سیستم آموزشی در مدارس هامبورگ

چند نوع مدرسه در هامبورگ وجود دارد؟

درهامبورگ هم مانند همه ایالت‌ها ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) دو گزینه وجود دارد: اشتدتایل (Stadtteilschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

نظام آموزشی مدارس هامبورگ

گروند شوله Grundschule

شتد تایل شوله Stadtteilschule

گمنازیوم Gymnasium

چگونه کودکان و نو جوانان به مدرسه ثبت نام میشوند؟

چه وقت باید کودکان پناهنده به مدرسه بروند؟

چه وقت و در کدام مدرسه کودک من ثبت نام میشود؟