سیستم مدارس در ایالت هسن

سیستم مدارس در ایالت هسن چگونه عمل میکند؟

درایالت هسن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) پنج گزینه وجود دارد: هاوپت شوله (Hauptschule)، رئال شوله  (Realschule)، میتل اشتوفن شوله (Mittelstufenschule)، گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

سیستم عملکرد مدرسه ها

گروند شوله Grundschule

هاوپت شوله Hauptschule

رئال شوله Realschule

میتل اشتوفت شوله Mittelstufenschule

گزمت شوله Gesamtschule

گمنازیوم Gymnasium

کودکان چگونه شامل مدرسه میشوند؟

کودکان پناهجو چه وقت و چگونه باید به مدرسه ثبت نام شوند؟

چطور و چه وقت میتوانم کودکم را به مدرسه وثبت نام کنم؟