سیستم مدرسه در مکلنبورگ فورپومرن

نظام آموزشی مدارس در مکلنبورگ فورپومرن چگونه است؟

درایالت مکلنبورک فورپومرن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: رگیونالش شوله (Regionale Schule) گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

نظام آموزشی در ایالت مکلنبورگ فورپومرن

مدرسه ابتدایی Grundschule

ریگیونال شوله Regionale Schule

گزمت شوله Gesamtschule

گمنازیوم Gymnasium

کودکان چگونه به مدرسه ثبت نام میشوند؟

کودکان پناهجو چه وقت و چگونه باید به مدرسه ثبت نام شوند؟

چطور و چه وقت میتوانم کودکم را به مدرسه وثبت نام کنم؟