سیستم مدارس در ایالت نیدرزاکسن

چند نوع مدرسه در ایالت نیدرزاکسن وجود دارد؟

درایالت نیدر زاکسن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) پنج گزینه وجود دارد: هاوپت شوله (Hauptschule)، رئال شوله  (Realschule)، اوبر شوله (Oberschule)، گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

نظام اموزشی مدارس درایالت نیدر زاکسن

گروند شوله Grundschule

هاوپت شوله Hauptschule

رئال شوله Realschule

اوبر شوله Oberschule

گزمت شوله Gesamtschule

گمنازیوم Gymnasium

کودکان چگونه شامل مدرسه میشوند؟

کودکان پناهجو چه وقت و چگونه باید به مدرسه ثبت نام شوند؟

چطور و چه وقت میتوانم کودکم را به مدرسه وثبت نام کنم؟