سیستم مدارس در نورد راین وستفالن

چند نوع مدرسه در ایالت در نورد راین وستفالن وجود دارد؟

درایالت نورد راین وستفالن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) پنج گزینه متفاوت وجود دارد.

هاوپت شوله (Hauptschule)، رئال شوله (Realschule)، سیکوندارشوله‌ (Sekundarschule)، گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

 

نظام آموزشی مدارس در ایالت نورد راین وستفالن

مدرسه ابتدایی Grundschule

هاوپت شوله Hauptschule

رئال شوله Realschule

سیکوندار شوله Sekundarschule

گزمت شوله Gesamtschule

گمنازیوم Gymnasium

چگونه و چه وقت کودکان به مدرسه ثبت نام میشوند؟

کودکان پناهنده چه وقت و چگونه وارد مدرسه میشوند؟

چگونه فرزندم را به مدرسه ثبت نام کنم؟