سیستم مدارس در ایالت راینلند فلتز

چند نوع مدرسه در ایالت راینلند فلتز وجود دارد؟

درایالت راینلند فالتز هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: رئال شوله پلوس (Realschule plus)، اینتگریته گزمت شوله (Integrierte Gesamtschule)، یا گمنازیوم   (Gymnasium).

سیستم عملکرد مدرسه ها در ایالت راینلند فالتز

گروند شوله Grundschule

رئال شوله Realschule plus

انتگریته گزمت شوله Integrierte Gesamtschule

گمنازیوم Gymnasium

کودکان چگونه شامل مدرسه میشوند؟

کودکان پناهجو چه وقت و چگونه باید به مدرسه ثبت نام شوند؟

چطور و چه وقت میتوانم کودکم را به مدرسه وثبت نام کنم؟