سیستم مدارس در ایالت زارلند

در ایالت زارلند چند نوع مدرسه وجود دارد؟

درایالت زارلند هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) دو گزینه وجود دارد: گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

نظام آموزشی مدرسه ها در ایالت زارلند

گروند شوله Grundschule

گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule

گمنازیوم Gymnasium

چه‌وقت و چگونه کودکان در این ایالت به مدرسه ثبت نام میشوند؟

کودکان پناهنده چه وقت به مدرسه ثبت نام میشوند؟

چه وقت من طفل خود را به مدرسه ثبت نام کنم؟