سیستم مدارس در ایالت زاکسن انهالت

چند نوع مدرسه در ایالت زاکسن انهالت وجود دارد؟

درایالت زاکسن انهالت هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) چهار گزینه وجود دارد: سکندار شوله (Sekundarschule)، گزمت شوله (Gesamtschule)، گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

نظام آموزشی در ایالت زاکسن انهالت

گروند شوله Grundschule

سکندارشوله Sekundarschule

گزمت شوله Gesamtschule

گیماینشفت شوله Gemeinschaftsschule

گمنازیوم Gymnasium

چه‌وقت و چگونه کودکان در این ایالت به مدرسه ثبت نام میشوند؟

کودکان پناهنده چه وقت به مدرسه ثبت نام میشوند؟

چه وقت من طفل خود را به مدرسه ثبت نام کنم؟