سیستم مدارس در شلویگ هولشتاین

در شلویگ هولشتاین چند نوع مدرسه وجود دارد؟

درایالت شولویگ هولشتاین هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) دو گزینه وجود دارد: گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

 

نظام آموشی مدارس در ایالت شلویگ هولشتاین

مدرسه ابتدایی Grundschule

گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule

گمنازیوم Gymnasium

کودکان چگونه به مدرسه ثبت نام میشوند؟

کودکان پناهنده چه‌وقت و چگونه به مدرسه ثبت نام میشوند؟

طفل من به کدام مدرسه میرود؟