سیستم مدارس در ایالت تورینگین

چه نوع مدارسی در ایالت تورینگین وجود دارد؟

در ایالت تورینگین هم مانند همه ایالت‌ها ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) چهار گزینه وجود دارد: ریگل شوله (Regelschule)، گزمت شوله (Gesamtschule)، گیماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium.

 

سیستم مدارس در ایالت تورینگین

گروند شوله Grundschule

ریگل شوله Regelschule

گزمت شوله Gesamtschule

گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule

گمنازیوم Gymnasium

چه‌وقت و چگونه کودکان در این ایالت به مدرسه ثبت نام میشوند؟

کودکان پناهنده چه وقت به مدرسه ثبت نام میشوند؟

چه وقت من طفل خود را به مدرسه ثبت نام کنم؟