ویزای کار آلمان برای افراد متخصص (Visum für Fachkräfte)

آیا می‌توانم ویزای کار آلمان را دریافت کنم؟

آلمان به افراد متخصص نیاز دارد. اگر قصد دارید در آلمان کار کنید ولی در این کشور زندگی نمی‌کنید،‌ نیاز به اجازه اقامت خاص برای کار در آلمان را دارید. نام این نوع اجازه اقامت (Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer qualifizierten Beschäftigung) می‌باشد. این نوع ویزا طبق ماده ۱۸(§18a bzw. §18b Absatz 1 Aufenthaltsgesetz) قانون اقامت آلمان صادر میشود.
بسیاری از شهروندان کشورهای غیر اروپایی،‌ باید پیش از سفر به آلمان درخواست ویزا کنند و بصورت قانونی به آلمان سفر کرده و کارشان در این کشور را آغاز نمایند. در این‌جا می‌توانید تمام اطلاعات در مورد شرایط و نیازمندی‌های خاص جهت درخواست ویزا  کار برای افراد متخصص را دریافت کنید.

همه اطلاعات در مورد ویزای کار برای افراد متخصص

برای چه شغل های می‌توانم ویزای کار بگیرم؟

کجا می‌توانم این نوع ویزا را درخواست نمایم؟

چه مدارکی را برای درخواست ویزا نیاز دارم؟

بعد از رسیدن به آلمان باید چه کار کنم؟

اگر کارم را از دست بدهم چه خواهد شد؟

توجه!

اطلاعات بیش‌تر در فصل‌های قرارداد کار  و حقوق کارکنان.