د مکلېنبورګ فورپومرن ايالت د ښوونځيو سيستم

په مکلېنبورګ فورپومرن کې کوم ډول ښوونځي شته؟

په مکلېنبورګ فورپومرن ايالت کې له لومړني ښوونځي وروسته له درې ډوله ښوونځيو يو ټاکلای شئ: ريګيونال‌شوله (Regionale chule)، ګېزمت‌شوله (Gesamtschule) او ګېمنازيوم (Gymnasium).

د ښوونځيو سيستم

Grundschule

Regionale Schule

Gesamtschule

Gymnasium

څنګه کولای شم خپل بچيان په ښوونځي کې شامل کړم؟

د مهاجرو ماشومان په کوم عمر کې ښوونځيو ته په تللو مکلف دي؟

کله او چېرته خپل بچيان په ښوونځي کې داخلولای شم؟