په سارلند کې د ښوونځيو سيستم

په سارلند کې کوم ښوونځي فعال دي؟

په سارلنډ ايالت کې له لومړني ښوونځي وروسته له دوه ډوله ښوونځيو يو ټاکلای شئ: ګېماينشفټ‌شوله (Gemeinschaftsschule) او ګېمنازيوم (Gymnasium).

د ښوونځيو سيستم

لومړنی ښوونځی (Grundschule)

Gemeinschaftsschule

Gymnasium

څنګه کولای شم خپل بچيان په ښوونځي کې شامل کړم؟

د مهاجرو ماشومان په کوم عمر کې ښوونځيو ته په تللو مکلف دي؟

کله او چېرته خپل بچيان په ښوونځي کې داخلولای شم؟