د زاکسن انهالت د ښوونځيو سيستم

په زاکسن انهالت کې کوم ښوونځي شته؟

په زاکسن انهالت ايالت کې له لومړني ښوونځي وروسته له څلور ډوله ښوونځيو يو ټاکلای شئ: ، سیکونډرشوله (Sekundarschule)، ګېزامت‌شوله (Gesamtschule)، ګېماينشفټ‌شوله (Gemeinschaftsschule) او ګېمنازيوم (Gymnasium).

د ښوونځيو سيستم

لومړنی ښوونځی (Grundschule)

Sekundarschule

Gesamtschule

Gemeinschaftsschule

Gymnasium

څنګه کولای شم خپل بچيان په ښوونځي کې شامل کړم؟

د مهاجرو ماشومان په کوم عمر کې ښوونځيو ته په تللو مکلف دي؟

کله او چېرته خپل بچيان په ښوونځي کې داخلولای شم؟